XI Forum Ekonomiczne w Petersburgu – dorobek gospodarczy Rosji i integracja Euroazji

W dniach 8-11 czerwca w Petersburgu odbyło się XI Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba gości (ok. 9 tys.) z Rosji i zagranicy, podpisano porozumienia i listy intencyjne o wartości do tej pory niespotykanej – ok.13,5 mld USD.

Na Forum przybyły 54 oficjalne delegacje państwowe i establishment światowego biznesu.

Gospodarzem Forum był formalnie minister gospodarki  Federacji Rosyjskiej Herman Graf, tak naprawdę – prezydent Rosji Wladimir Putin.

W komitecie organizacyjnym forum zasiadali m. in. ministrowie Aleksiej Kudrin (finansów), Siergiej Ławrow (spraw zagranicznych) pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego rady ministrów spraw zagranicznych WPN (CIR), Leonid Reiman (komunikacji i informatyzacji), Andriej Fursenko (edukacji i nauki), Wiktor Christienko (przemysłu i energii), Jurij Trutniew (zasobów naturalnych) a także Siergiej Nariszkin (szef kancelarii premiera), Kirył Androsow i Stanisław Kuźniecow (wiceministrowie resortu gospodarki), Michaił Szwydkow (prezes Federalnej Agencji Kultury i Kinematografii FR)

Dla dodania splendoru imprezie, władze Rosji postarały się o bardzo wysoki poziom artystyczny imprez towarzyszących, a ich rozmach może budzić wyłącznie podziw.

Między innymi przybyli goście mogli podziwiać pokaz mistrzowskiego łyżwiarstwa figurowego na zainstalowanym specjalnie na Newie sztucznym lodowisku, wysłuchać II Symfonii („Zmartwychwstanie”) Gustawa Mahlera, zobaczyć i wysłuchać występy zespółu Scorpion i Robina Gibba z „Bees Gees” przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej i chóru Teatru Marijańskiego z Sankt Petersburga pod batutą Walerego Gierigiewa, czy też obejrzeć „Jezioro łabędzie” Piotra  Czajkowskiego z primabaleriną Uljaną Łopatkiną w roli głównej.

Forum było także okazją do promocji inwestycyjnych walorów Petersburga i Rosji, a przede wszystkim do ukazania procesu integracji Euroazji i Rosji, jako jej lidera.

Staraniem r syjskich władz centralnych w ostatnich kilku latach petersburskie forum stało się jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych Rosji. Tegoroczne zostało  podzielone na dwie główne części – Dzień Rosji (9 czerwca) i Dzień Międzynarodowy (10 czerwca).

Uczestnicy forum, wśród ktorych był polski minister gospodarki Grzegorz Woźniak, poza wysłuchaniem referatów wprowadzających, uczestniczyli także w obradach panelowych przy tzw. stolikach roboczych, mieli okazję do spotkań się wieloma rosyjskimi ministrami  i prezydentem Putinem, organizowane były  specjalne spotkania branżowe dla określonych grup delegacji rządowych i biznesu.

     Plenarną sesję poświęcona całkowicie gospodarce rosyjskiej otworzył minister gospodarki Herman Graf prezentując referat „Rosja – scenariusz 2020”. Wsparli go szef rosyjskiej dyplomacji  Siergiej Ławrow, b. prezes Banku Światowego a obecnie przewodniczący rady nadzorczej Citigroup – James Wolfensohn oraz Egor Gajdar  z Instytutu Ekonomii i Przekształceń. W dyskusji zabrali głos m.in. b. kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, obecnie przewodniczący rady dyrektorów spółki budującej gazociąg bałtycki „Nord Stream”, wiceprezes Economist Group – Daniel Thorniley, dyr. zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego – John Lipsky oraz prezes koncernu Boeing Commersial Areoplanes – Scott Carlson.

Głównym wydarzeniem Dnia Międzynarodowego na petersburskim forum była dyskusja pod hasłem „Światowa energetyka”, którą otworzył prezydent Putin wygłaszając referat wprowadzający, po czym odbyło się spotkanie liderów światowych koncernów i firm zaproszonych na forum.

Podczas petersburskiego forum podpisano ok. 30 listów intencyjnych dotyczących projektów inwestycyjnych na łączną sumę 13,5 mld USD, z czego 7,5 mld USD przypadło na prywatne koncerny i firmy..

Wśród kontrahentów znalazł się m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z ofertą inwestycji w rosyjską infrastrukturę. Do 2010 roku EBOR przeznaczy na ten cel ok. 5 mld USD.

Kolejne 18 kontraktów i listów intencyjnych na łączną sumę 1 mld USD rosyjskie firmy i koncerny podpisały z partnerami chińskimi.

Porozumienie dotyczące wieloletniej współpracy zawarł również rosyjski Aerofłot z amerykańskim Boeingiem. Aerofłot prowadził równolegle rozmowy z europejskim Airbusem. Zgodnie z porozumieniem, rosyjski przewoźnik za ok. 3 mld USD ma kupić 22 amerykańskie samoloty (787 Dreamliner), a Boeing wesprze rosyjski przemysł lotniczy w rozwoju regionalnego samolotu – Suchoj Superjet 100.

Memorandum z administracją Petersburga podpisał japoński koncern motoryzacyjny – Suzuki, który zamierza za 3 mld USD wybudować w mieście nad Newą montownię samochodów  dla 30 tys. pojazdów rocznie.

W czasie forum władze Rosji i Petersburga podpisały również porozumienie z nowojorską giełdą towarową (NYMEX) dotyczące utworzenia międzynarodowej towarowo-surowcowej giełdy w Petersburgu, na której m.in. ma być sprzedawana rosyjska ropa marki REBCO (ze względu na brak zainteresowania ze strony inwestorów wycofana ostatnio z oferty NYMEX).  Z powodu niechęci rosyjskich koncernów surowcowych, wobec idei rosyjskiej giełdy, jednym z głównych bodźców stymulujących rozwój tego przedsięwzięcia, mają być działania administracyjne (m.in. realizacja zamówień publicznych przez giełdę).

W forum uczestniczyli po raz pierwszy wszyscy prezydenci 12 państw CIR (Wspólnoty Niepodległych Państw).Ten nieformalny szczyt CIR (WPN) sprzyjał pokazaniu w sposób publiczny wielu form integracji, natomiast oficjalna, szczegółowa koncepcja reformy Wspólnoty zostanie zaprezentowana podczas szczytu CIR, w październiku tego roku w Duszambe. Obyło się natomiast wiele bilateralnych spotkań przywódców państw.

O rosnącej atrakcyjności rosyjskiego rynku dla inwestorów, wynikającej m.in. z utrzymujących się od 2000 roku dobrych wyników makroekonomicznych rosyjskiej gospodarki (w 2006 roku PKB przyrosło o 6,7%), świadczy o tym m.in. bardzo duże zainteresowanie zagranicznych biznesmenów i polityków petersburskim forum. Jak widać nie odstraszają ich, nagłaśniane przez polskie, brytyjskie czy amerykańskie media „działania Kremla pogarszające klimat inwestycyjny w Rosji i podważające wizerunek Federacji Rosyjskiej na świecie (m.in. afera Jukosu), a nawet dyskryminacyjna wobec zagranicznych inwestorów polityka Moskwy (np. wobec BP czy Shell)”.

Inwestorzy zagraniczni tym się nie zrażają. W konsekwencji od kilku już lat systematycznie zwiększa się napływ zagranicznego kapitału do Rosji. W 2006 roku odnotowano napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziomie 30 mld USD, w pierwszym kwartale tego roku napłynęło kolejne 8 mld USD.

Potwierdza to Bank Światowy informując

o doskonałych wynikach rosyjskiej gospodarki.

Dwa dni przed petersburskim forum, BŚ 6 czerwca opublikował kolejny raport dotyczący sytuacji gospodarczej w Rosji. Eksperci banku komplementowali  Rosję za doskonałe wyniki makroekonomiczne oraz wprowadzenie 3-letniej perspektywy budżetowej.

Zwrócili również uwagę na stojące przed rosyjską gospodarką zagrożenia, wynikające m.in. z rosnącej inflacji i umacniania się rubla.

Bank podkreślił również doskonałe wyniki rosyjskiej gospodarki w pierwszych miesiącach tego roku. Szczególnie szybko rosną inwestycje. W ocenie banku przyrost ich napływu w roku 2007 może przewyższyć rekordowy pod tym względem rok 2000 (wzrost o17,4% w porównaniu do poprzedniego roku). W konsekwencji eksperci banku podwyższyli swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w Federacji Rosyjskiej w roku bieżącym z 6,5% do 7%. Szczególnie wysoki wzrost notuje obecnie budownictwo, handel i przemysł przetwórczy. Bank Światowy podkreślił jednak, iż na dobre wyniki gospodarki na tego roku duży wpływ miały czynniki przejściowe, m.in. ciepła zima oraz wyjątkowo wysokie zamówienia na produkcję przemysłu maszynowego.

Podobne zdanie o rosyjskiej gospodarce wyraził

Parlament  Europejski

podcza sostatniej sesji plenarnej w Strasbourgu

Parlament Europejski przyjął 18 czerwca sprawozdanie poświęcone relacjom handlowym z Rosją, w którym chwali Rosję za wysokie tempo rozwoju gospodarczego i zachęca do dalszych reform.

PE potwierdza, za Bankiem Światowym,  że od początku obecnej dekady gospodarka rosyjska rozwija się w szybkim tempie. W latach 1999-2005 stopa PKB w Rosji rosła średnio o 6,7% rocznie, a w 2006 r. rosyjski PKB wzrósł o 6,5%. Za wzrost ten odpowiada głównie sektor energetyczny. Rosja kontroluje ponad 20% znanych światowych złóż gazu oraz 5% zbadanych złóż ropy. W 2005 r. ropa i gaz stanowiły 63% rosyjskiego eksportu i źródło 37% dochodów budżetu państwa.

PE potwierdza także, że w szybkim tempie rosną inwestycje zagraniczne.

W 2006 r. ich szacowana wartość wyniosła 22,5 mld euro. UE jest największym źródłem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Rosji (ok. 70%).

Bezpośrednie inwestycje UE w Rosji wzrosły o ponad 100% między 2002 r. (2,5 mld euro) a 2004r. (6,4 mld euro).

***

Kolejowa integracja państw euroazjatyckich

Podczas XI Forum Ekonomicznego, Rosja ujawniła opinii publicznej szeroko zakrojone działania i dalsze plany związane z integracją systemu kolejowego państw euroazjatyckich i stworzenie na tym obszarze zintegrowanego z europejską siecia transportową TEN-T- transportu kolejowego.

Dyskutowano o tym podczas obrad „stolika roboczego”, zajmującego się integracją ekonomiczną i transportową, szefował  mu m.in.  minister transportu Rosji Igor Lewitin.

Podczas dyskusji zabrał głos prezes Kolei Rosyjskiech, narodowego przewoźnika kolejowego –   Wladimir Jakunin, który stwierdził: – Koleje narodowe państw CIR (WPN) i nadbałtyckie są po raz pierwszy poddawane realnym działaniom mającym na celu ich integrację.

Zwracając uwagę na rządowe priorytety, prezes Jakunin powiedział: – Integracja i innowacja, a także sprawy socjalne kolejarzy są podstawą przeprowadzanej obecnie reformy kolei w Rosji

Zdaniem prezesa Jakunina, zintegrowanie sieci kolejowej państw CIR jest wyższą koniecznością i wyzwaniem współczesności. Bowiem tylko zintegrowana sieć posiada kolosalny potencjał w aktualnie istniejących i tworzących się międzynarodowych korytarzach transportowym na relacjach Północ-Południe i Wschód –Zachód.

Integracja rosyjskiej sieci kolejowej z europejskim systemem transportowym wymaga aktywnej kooperacji ze wszystkimi partnerami, którzy użytkują tabor o rozstawie kół 1520 mm. Prowadzimy ścisłą współpracę z sektorem kolejowym państw CIR, Bałtyku oraz Finlandii i Mongolii – stwierdził WEladimir Jakunin. – Przede wszystkim dla koncentracji współpracy z zarządcami i operatorami kolejowymi tych państw, związanej z rozwojem i zwiększeniem efektywności systemu kolejowego, zorganizowaliśmy „Strategiczne Partnerstwo 1520” .

Ważnym rezultatem tych prac jest przygotowanie  z europejskimi partnerami projektu przestrzeni dla kolei szerokotorowej w Centralnej i Zachodniej Europie. Dla rosyjskiego Dalekiego Wschodu, pracujemy nad rekonstrukcją Trans-Koreańskiej Magistrali Kolejowej w korelacji z magistralą transsyberyjską. Usprawni to tranzyt ładunków dla handlu między Japonią, Koreą, Chinami i regionu Pacyfiku a Europą – stwierdził prezes Jakunin. – Dzisiaj, kiedy kolej i transport intermodalny odgrywają w systemie transportowym główną rolę w globalnej integracji, nasze działania nie tyle są niezbyt długą  usprawiedliwioną  prerogatywą dla transportu, lecz odpowiednim elementem z serii współdziałań wielu polityk.

Za: sophico.blog.onet.pl